Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2013

myszowata
20:54
I z tych niedopowiedzianych spojrzeń, gestów i słów rodzi się zainteresowanie.
— Czarny HIFI feat. Pezet - ' Niedopowiedzenia '
myszowata
20:52
0538 4981 390
Reposted fromgrzej grzej viaExfeletes Exfeletes

October 15 2013

myszowata
23:39
Tacy biedni, nikt was nie rozumie, trzeba się wyżalić na zupie ;< piszcie sobie dalej o tym jak ciężko być aspołecznym i jak wiele trzeba trzymać "tam w środku". Bo to głębokie. I dodajcie gdzieniegdzie pare wielokropków i wpierdalajcie słowo "dusza" gdzie się da. SOŁ FESZYN. 

PS przekaz dla wszystkich zbyt fałszywych by to zauważyć.
Reposted bybolvaerk bolvaerk

August 03 2013

myszowata
22:20
8261 cfcd
Words cannot express the level of joyful entertainment this cat is emitting to its environment.
myszowata
22:19
9121 6e4a 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viatimecode timecode
myszowata
22:17
Wszyscy inni przeszkadzają, ale ty nigdy mi nie przeszkadzasz
— Edy Poppy "Anatomia. Monotonia"
myszowata
22:17
myszowata
22:17
dziękuję, że jesteś. znowu Ci tego nie powiedziałam.
myszowata
22:16
Hańbą jest co innego mówić a co innego czuć.
— kartka z kalendarza

August 02 2013

myszowata
22:06
myszowata
22:05
2739 6a34 390
myszowata
22:05
1097 a11d 390
Reposted fromretaliate retaliate viaNails Nails
myszowata
22:04
2629 eb87 390
Reposted fromnenya nenya viauoun uoun
myszowata
22:04
1667 7549 390
Reposted fromsosen sosen viatimecode timecode
myszowata
22:04
I know that from my source code!
Reposted fromg33ky g33ky viatimecode timecode
myszowata
22:02
6182 2d8e 390
Reposted fromtitos2k titos2k viasoadysta soadysta
myszowata
22:02
8693 85e5 390
Reposted fromcappaque cappaque viasoadysta soadysta
myszowata
22:01
6540 70bf 390
It smells GOOD
Reposted fromdobry dobry viasoadysta soadysta
22:01
7317 e3a8

funnywildlife:

Ocelotly Cute

Reposted fromandrius andrius viacats cats
myszowata
22:01
6958 82e7 390
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia vialetshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl